Afdrukken Afdrukken

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Boekkado B.V.

Wij hebben getracht onze Algemene Voorwaarden zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk op te schrijven. Heeft u alsnog vragen over onze voorwaarden, over het aanschaffen van een Boekkado of loopt u bij het inwisselen onverhoopt tegen onduidelijkheden aan? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via serviceteam@giftnation.nl of bekijk de antwoorden op eerder aan ons gestelde vragen http://www.boekkado.nl/veel-gestelde-vragen.

Boekkado B.V.
Florijnweg 25
6883 JN Velp
serviceteam@giftnation.nl
KvK-nummer: 09187012
Btw-identificatienummer: NL819915567B01

1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door Boekkado B.V (hierna te noemen BK) uitgegeven cadeaukaarten (zowel de digitale, papieren en Giftcard varianten). Hierna gezamenlijk te noemen: Boekkado.

2. Door een Boekkado aan te schaffen of in te wisselen aanvaardt u deze voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

3. Wij sturen de Algemene Voorwaarden op uw verzoek kosteloos toe. Daarnaast kunt u uiteraard altijd de meest actuele versie op onze website bekijken : http://www.boekkado.nl/algemene-voorwaarden.

4. Afwijken van deze voorwaarden is uitsluitend mogelijk indien wij dit uitdrukkelijk samen met u schriftelijk zijn overeengekomen.

5. De voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de voorwaarden telkens voor aanschaf of inwisseling van een Boekkado te bekijken. Blijft u na het ingaan van de wijzigingen Boekkado gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde voorwaarden.

2. Aanschaf & Gebruik

1. Wij adviseren om Boekkado uitsluitend aan te schaffen op www.boekkado.nl of bij door BK aangewezen en erkende wederverkopers. Wij raden u af om Boekkado op een andere locatie of via een particulier te kopen, aangezien wij niet garant kunnen staan voor de echtheid van de door u aangeschafte Boekkado(‘s).

2. Iedere Boekkado is voorzien van een unieke code. Deze code wordt slechts eenmaal verstrekt. Bewaar deze dus goed. In geval van diefstal (waaronder tevens het gebruik door onbevoegde derden van de code), verlies, of het (per ongeluk) wissen van e-mails vindt geen vergoeding plaats.

3. Alleen originele Boekkado’s en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan BK te worden verstrekt. BK behoudt zich het recht voor om een Boekkado uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Boekkado (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door BK of een door BK aangewezen derde partij aan u is verzonden en waarin de code is opgenomen).

4. De geldigheidsduur van Boekkado na aanschafdatum is één jaar of een afwijkende periode indien dit specifiek vermeld staat op Boekkado of in de uiting (e-mail) waarin de code is opgenomen. Na de vervaldatum kan Boekkado niet meer worden gebruikt en kunt u geen aanspraak meer maken op het saldo dat op uw Boekkado stond.

5. U kunt de ‘geldig tot’ datum alsmede het saldo op uw Boekkado altijd bekijken door de op Boekkado vermelde unieke code op www.boekkado.nl/inwisselen in te voeren.

6. Boekkado is niet inwisselbaar voor geld.

7. Boekkado is uitsluitend inwisselbaar op www.boekkado.nl.

8. Om een Boekkado te gebruiken, dient u met de unieke code in te loggen op www.boekkado.nl en de door u geselecteerde producten in het "winkelwagentje" te plaatsen.

9. Alle op Boekkado.nl vermelde boekprijzen zijn inclusief BTW en inclusief handling- en verzendkosten).

10. In Nederland is de Wet op de vaste boekenprijs van kracht. Hoofdlijn van deze wet is dat de uitgever de prijs voor een boek vaststelt en dat verkopers van het boek (zoals BK) hier niet vanaf mogen wijken. BK handelt conform deze wet en verstrekt geen korting op de vaste boekenprijs noch verkopen wij boeken boven de vaste boekenprijs.

11. Voor uw gemak hebben wij de handling- en verzendkosten bij de prijs van de boeken opgeteld zodat u tijdens/na het inwisselen van uw Boekkado niet voor verrassingen komt te staan. De bij de boeken vermelde prijzen zijn de vaste boekenprijzen met hierop een toeslag variërend van EUR 1,50 tot maximaal 2,50 voor de handling- en verzendkosten.

12. Per bestelling kunt u een onbeperkt aantal Boekkado’s inwisselen.

13. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Boekkado (‘s) kunt u het restant voldoen met bijbetaling middels iDEAL.

14. Mocht u niet de totale waarde van uw Boekkado uitgegeven hebben, dan blijft het restbedrag beschikbaar voor een volgende bestelling. Deze waarde is zichtbaar nadat u de unieke code ingevoerd heeft op boekkado.nl. De eventuele restwaarde is niet overdraagbaar en kan uitsluitend worden gebruikt gedurende de geldigheidsduur van uw Boekkado.

3. Aansprakelijkheid

Wij streven naar een foutloze dienstverlening. We zullen er dan ook alles aan doen wat redelijkerwijs binnen onze mogelijkheden ligt om u op ieder moment ongestoord te laten beschikken over het tegoed op uw Boekkado. Er kan echter sprake zijn van overmacht, onder meer vanwege de afhankelijkheid van externe factoren zoals technische problemen, (web)koppeling met derden, stroomstoringen en andersoortige problemen bij derden waarmee wij samenwerken. Voor zover een van deze factoren en/of partijen BK belet de verplichtingen na te komen, zijn wij daarvoor nooit aansprakelijk.

BK is nooit aansprakelijk voor schade door gebruik van Boekkado, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of overige (directe- of indirecte) schade, tenzij deze schade wordt veroorzaakt door grove schuld of opzet van BK.

Mocht BK onverminderd het bepaalde in het vorige lid en voor zover op grond van 'dwingendrechtelijke' voorschriften op enigerlei wijze toch aansprakelijk zijn, dan zal de aansprakelijkheid niet verder reiken dan het bedrag van het hoogste saldo op Boekkado waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit per gebeurtenis uit welke hoofde dan ook (waarbij een samenhangende gebeurtenis als één gebeurtenis geldt) en in ieder geval nooit meer dan de hiertoe door BK afgesloten verzekering uitkering aan BK doet.BK is onder geen beding aansprakelijk te stellen indien wij – op grond van overmacht – niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval – maar niet beperkt tot – verstaan:
- internationale conflicten;
- gewelddadige of gewapende acties;
- maatregelen van enige binnen-, buitenlandse of internationale overheid;
- boycot-acties; en/of
- arbeidsongeregeldheden bij derden of onder het eigen personeel.

4. Wet Koop op Afstand

Bestelt u Boekkado via de webshop van BK, dan beschikt u niet over herroepingsrecht. Het herroepingsrecht is uitgesloten, omdat het gaat om een dienst waarvan de uitvoering begonnen wordt binnen de herroepingstermijn. Wilt u na aankoop van uw Boekkado alsnog de aankoop herzien en is het volledige saldo nog op de kaart aanwezig, dan kunt u deze voldoende gefrankeerd aan ons retour zenden en zullen wij het saldo minus 5 EURO handlingskosten aan u terugstorten.

5. Vragen & klachten


Heeft u vragen of klachten met betrekking tot Boekkado? Dan kunt u hiervoor terecht bij onze klantenservice. Het e-mailadres en/of telefoonnummer van de klantenservice staat vermeld op onze website. http://www.boekkado.nl/veel-gestelde-vragen

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.


De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag is uitgesloten.


Uitsluitend de rechter in het arrondissement Gelderland is in eerste aanleg bevoegd van geschillen tussen BK en de aankoper / inwisselaar van Boekkado kennis te nemen.